اضافه شکر به بادمجان ساناز سانیا

نتایج جستجو برای عبارت :

اضافه شکر به بادمجان ساناز سانیا

طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردکشک-بادمجانروش پخت غذاهای سنتی و ایرانی – کشک بادمجانمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لاز
ساناز عزیز شما میتونید به آدرس http://avablog.ir/glogin.php مراجعه کنید و از اونجا رمز عبورتون و نام کاربریتون رو بزنید و وارد شید پنل شما باز خواهد شددر مربع اول بنویسید asalandtsobasaدر مربع دوم سانازدر مربع سوم رمز عبورتون رو بزنیدو وارد شیداگر دیدید نشد در مربع دوم ساناز حیدری بزنید 
ساناز عزیز شما میتونید به آدرس http://avablog.ir/glogin.php مراجعه کنید و از اونجا رمز عبورتون و نام کاربریتون رو بزنید و وارد شید پنل شما باز خواهد شددر مربع اول بنویسید asalandtsobasaدر مربع دوم سانازدر مربع سوم رمز عبورتون رو بزنیدو وارد شیداگر دیدید نشد در مربع دوم ساناز حیدری بزنید 
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
مواد لازم برای تهیه خوراک بادمجان تند:بادمجان 3 عددهویج رنده شده 4 عددجعفری خرد شده  1 پیمانهسیر له شده  4 حبهآب لیموترش  2 عددسس فلفل تند به مقدار لازمنمک  به مقدار لازمسرکه به مقدار لازمرازیانه به مقدار لازمطرز تهیه خوراک بادمجان تند :بادمجان ها را سرخ کنید سپس هویج ها را رنده کنید و به بادمجان ها اضافه کنید جعفری خرد شده و سیر له شده را با آب لیموترش و سس فلفل تند و بعد از آن نمک، سرکه، رازیانه اضافه کنید و ه
طرز تهیه خورش غوره بادمجان
خورش بادمجان
یک خورشت بسیار خوشمزه و ملس است ، برای تهیه و پخت این خورشت خوش طعم اگر
بخاهید از مرغ استفاده کنید ، باید مرغ را به نمک و زعفران آغشته و بگذارید
به مدت یک ساعت استراحت کند ، سپس کمی روغن در ظرف ریخته و مرغ ها را تفت
میدهید که هر دو طرف مرغ سرخ و طلایی شود ، بعد از آنکه مرغ ها سرخ شدن از
ظرف خارج کرده ، و در همان ظرف پیاز خورد شده را تفت دهید تا سبک و نرم شود
، مقداری فلفل ، نمک و ادویه کاری به همراه گوجه فر
طرز تهیه خورش غوره بادمجانخورش بادمجان یک خورشت بسیار خوشمزه و ملس است ، برای تهیه و پخت این خورشت خوش طعم اگر بخاهید از مرغ استفاده کنید ، باید مرغ را به نمک و زعفران آغشته و بگذارید به مدت یک ساعت استراحت کند ، سپس کمی روغن در ظرف ریخته و مرغ ها را تفت میدهید که هر دو طرف مرغ سرخ و طلایی شود ، بعد از آنکه مرغ ها سرخ شدن از ظرف خارج کرده ، و در همان ظرف پیاز خورد شده را تفت دهید تا سبک و نرم شود ، مقداری فلفل ، نمک و ادویه کاری به همراه گوجه فرن
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
یک غذای سنتی و ایرانی ، کشک بادمجان” غذایی معروف و بی نظیر در میان سلایق ایرانی می باشد که از طعم ویژه ای برخوردار می باشد.طرز طبخ کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کردمواد لازم برای تهیه کشک بادمجان سادهبادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گر
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
طرزتهیه کشک بادمجان ویژهکشک بادمجان غذایست قدیمی و ایرانی و منتهی آسان که میتوان با شگرد های آشپزی آن را لذیز و خوشمزه تر کرد.روش پخت غذاهای سنتی و ایرانی - کشک بادمجان مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی  / یک کیلو / کشک  / 200 تا 250 گرم / پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری / سیر داغ / دو قاشق غذاخوری / نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری / روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری / نمک و فلف
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو قاشق غذاخورینعنای خشک :یک قاشق غذاخوریروغن مایع :150 میلی لیترمغز گردو آسیاب شده :2 قاشق غذاخورینمک و فلفل سیاه :به میزان لازمآب مرغ :یک پیمانهزردچوبه :1 قاشق غذاخوری
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم حلیم بادمجان خوشمزه و دلچسپبادمجان 1 کیلوعدس ا پیمانهپیاز سرخ کرده ا پیمانهکشک زعفرانی 1 پیمانهگوشت گوسفندی 500 گرمسیر سرخ کرده 1 الی 2 قاشق غذا خوریزعفران ایرانی 1/2 پیمانهنعناع داغ یک چهارم پیمانهسیر تازه 2 حبهنمک ، فلفل ، دارچین و زرد چوبه به مقدار لازمروغن به میزان لازمگردوی پودر شده برای تزیین
مواد لازم ترشی بادمجان شکم پر:بادمجان قلمی   1 کیلوگرم (بادمجان ها نباید زیاد تپل باشند و بادمجان دلمه ای برای این ترشی مناسب نیست)سرکه             به مقدار لازمسیر               250 گرمهویچ              200 گرمسبزی ترشی   نعناع و ترخون و   به مقدار لازمفلفل سبز        50 گرم 
مواد لازم ترشی بادمجان شکم پر:بادمجان قلمی   1 کیلوگرم (بادمجان ها نباید زیاد تپل باشند و بادمجان دلمه ای برای این ترشی مناسب نیست)سرکه             به مقدار لازمسیر               250 گرمهویچ              200 گرمسبزی ترشی   نعناع و ترخون و   به مقدار لازمفلفل سبز        50 گرم 
مواد لازم ترشی بادمجان شکم پر:بادمجان قلمی   1 کیلوگرم (بادمجان ها نباید زیاد تپل باشند و بادمجان دلمه ای برای این ترشی مناسب نیست)سرکه             به مقدار لازمسیر               250 گرمهویچ              200 گرمسبزی ترشی   نعناع و ترخون و   به مقدار لازمفلفل سبز        50 گرم 
مواد لازم ترشی بادمجان شکم پر:بادمجان قلمی   1 کیلوگرم (بادمجان ها نباید زیاد تپل باشند و بادمجان دلمه ای برای این ترشی مناسب نیست)سرکه             به مقدار لازمسیر               250 گرمهویچ              200 گرمسبزی ترشی   نعناع و ترخون و   به مقدار لازمفلفل سبز        50 گرم 
مواد لازم ترشی بادمجان شکم پر:بادمجان قلمی   1 کیلوگرم (بادمجان ها نباید زیاد تپل باشند و بادمجان دلمه ای برای این ترشی مناسب نیست)سرکه             به مقدار لازمسیر               250 گرمهویچ              200 گرمسبزی ترشی   نعناع و ترخون و   به مقدار لازمفلفل سبز        50 گرم 
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده بادمجان قلمی  / یک کیلو /کشک  / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع  / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
از همیشه بهتر کشک بادمجان درست کنیدکشک بادمجان طرز تهیه ای تقریبا آسان دارد و تقریبا کم خرج می باشد که برای یک وعده غذایی و یا پیش غذا بسیار مناسب و دلچسپ می تواند باشد.کشک بادمجانطرز تهیه کشک بادمجان اصیل ایرانیما در ادامه برای شما یک دستور تهیه کامل از کشک بادمجان آماده کردیم که امیدواریم همراه بخش آشپزخانه نمناک باشید :چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو
از همیشه بهتر کشک بادمجان درست کنیدکشک بادمجان طرز تهیه ای تقریبا آسان دارد و تقریبا کم خرج می باشد که برای یک وعده غذایی و یا پیش غذا بسیار مناسب و دلچسپ می تواند باشد.کشک بادمجانطرز تهیه کشک بادمجان اصیل ایرانیما در ادامه برای شما یک دستور تهیه کامل از کشک بادمجان آماده کردیم که امیدواریم همراه بخش آشپزخانه نمناک باشید :چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو
از همیشه بهتر کشک بادمجان درست کنیدکشک بادمجان طرز تهیه ای تقریبا آسان دارد و تقریبا کم خرج می باشد که برای یک وعده غذایی و یا پیش غذا بسیار مناسب و دلچسپ می تواند باشد.کشک بادمجانطرز تهیه کشک بادمجان اصیل ایرانیما در ادامه برای شما یک دستور تهیه کامل از کشک بادمجان آماده کردیم که امیدواریم همراه بخش آشپزخانه نمناک باشید :چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو
از همیشه بهتر کشک بادمجان درست کنیدکشک بادمجان طرز تهیه ای تقریبا آسان دارد و تقریبا کم خرج می باشد که برای یک وعده غذایی و یا پیش غذا بسیار مناسب و دلچسپ می تواند باشد.کشک بادمجانطرز تهیه کشک بادمجان اصیل ایرانیما در ادامه برای شما یک دستور تهیه کامل از کشک بادمجان آماده کردیم که امیدواریم همراه بخش آشپزخانه نمناک باشید :چه موادی لازمی داریم برای کشک بادمجانبادمجان قلمی : یک کیلوکشک :200 تا 250 گرمپیاز سرخ کرده :2 تا سه قاشق غذاخوریسیر داغ :دو
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم برای تهیه کشک بادمجان ساده {Iranian cuisine}بادمجان قلمی / یک کیلو /کشک / 200 تا 250 گرم /پیاز سرخ کرده / 2 تا سه قاشق غذاخوری /سیر داغ / دو قاشق غذاخوری /نعنای خشک / یک قاشق غذاخوری /روغن مایع / 150 میلی لیتر /مغز گردو آسیاب شده / 2 قاشق غذاخوری /نمک و فلفل سیاه / به میزان لازمآب مرغ / یک پیمانه /زردچوبه / 1 قاشق غذاخوری /
مواد لازم خورش قیمه بادمجان :بادمجان قلمی  6 عدد      پیاز متوسط 2 عددرب گوجه فرنگی  2 قاشق غذاخوری  گوشت گردن گوساله  600 گرمنمک به میزان لازم  سیر  4 حبهروغن برای طبخ و سرخ کردن  غوره عسگری  نصف پیمانه                      ادویه مخصوص   1 قاشق غذاخوری  گوجه فرنگی  3 عدد
مواد لازم خورش قیمه بادمجان :بادمجان قلمی  6 عدد      پیاز متوسط 2 عددرب گوجه فرنگی  2 قاشق غذاخوری  گوشت گردن گوساله  600 گرمنمک به میزان لازم  سیر  4 حبهروغن برای طبخ و سرخ کردن  غوره عسگری  نصف پیمانه                      ادویه مخصوص   1 قاشق غذاخوری  گوجه فرنگی  3 عدد
مواد لازم خورش قیمه بادمجان :بادمجان قلمی  6 عدد      پیاز متوسط 2 عددرب گوجه فرنگی  2 قاشق غذاخوری  گوشت گردن گوساله  600 گرمنمک به میزان لازم  سیر  4 حبهروغن برای طبخ و سرخ کردن  غوره عسگری  نصف پیمانه                      ادویه مخصوص   1 قاشق غذاخوری  گوجه فرنگی  3 عدد
مواد لازم خورش قیمه بادمجان :بادمجان قلمی  6 عدد      پیاز متوسط 2 عددرب گوجه فرنگی  2 قاشق غذاخوری  گوشت گردن گوساله  600 گرمنمک به میزان لازم  سیر  4 حبهروغن برای طبخ و سرخ کردن  غوره عسگری  نصف پیمانه                      ادویه مخصوص   1 قاشق غذاخوری  گوجه فرنگی  3 عدد
مواد لازم خورش قیمه بادمجان :بادمجان قلمی  6 عدد      پیاز متوسط 2 عددرب گوجه فرنگی  2 قاشق غذاخوری  گوشت گردن گوساله  600 گرمنمک به میزان لازم  سیر  4 حبهروغن برای طبخ و سرخ کردن  غوره عسگری  نصف پیمانه                      ادویه مخصوص   1 قاشق غذاخوری  گوجه فرنگی  3 عدد
مواد لازم خورش قیمه بادمجان :بادمجان قلمی  6 عدد      پیاز متوسط 2 عددرب گوجه فرنگی  2 قاشق غذاخوری  گوشت گردن گوساله  600 گرمنمک به میزان لازم  سیر  4 حبهروغن برای طبخ و سرخ کردن  غوره عسگری  نصف پیمانه                      ادویه مخصوص   1 قاشق غذاخوری  گوجه فرنگی  3 عدد
عکس آقای خامنه ای

آخرین مطالب

آخرین جستجو ها

زبان بدن ديزاين خاص ردياب خودرو ساخت کانکس دانلود سیتی mohammad-blog2020 آموزش حرفه اي طراحي سايت سريال جنجالي گيم آف ترونز GameofThronesseries مشاوره خريد و فروش فلزياب قيمت ميلگرد آجدار