سوالات ضمن خدمت آموزه ها مفاهیم اسلام در آشنایی با حکمت های نهج البلاغه

نتایج جستجو برای عبارت :

سوالات ضمن خدمت آموزه ها مفاهیم اسلام در آشنایی با حکمت های نهج البلاغه

شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
شرحی بر حکمت 421 نهج البلاغه:عقل چیزی است که خداوند به همه ی انسان ها عطا کرده است پس همه ی آدم ها خوبی و بدی را تشخیص میدهند.حال اگر انسان ها به هر قدمی که در زندگی برمیدارند دقت کنند که آیا در مسیر رشد و کمالشان هست یا خیر ، این عقل به مرور کامل تر میشود.شاید بعضی ها با خود فکر کنند که حال که همه ی ما عقل داریم دیگر چه نیازی است که به دنبال علم برویم؟! اما باید بدانیم که بدون علم عقل فعال نمیشود انسان باید معلومات علمی داشته باشد تا با عقلش آن را ا
52-امام علی علیه السلام ، حکمت انجام مناسک حج را چه موضوعی می دانند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه مراسم و مناسک حج را موجب تقویت دین ، دانسته اند (1) زیرا خانه ی کعبه مرکز توحید و قبله گاه مسلمانان جهان است که در شبانه روز چند نوبت به سوی آن نماز می گذارند و در هر سال اجتماع بزرگی از مسلمانان در این مکان شریف تشکیل می شود که به عبادت خداوند پرداخته و خداوند را به یکتایی یاد می کنند ، و مجموع این برنامه ، موجب وحدتِ دلهای مسلمان
52-امام علی علیه السلام ، حکمت انجام مناسک حج را چه موضوعی می دانند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه مراسم و مناسک حج را موجب تقویت دین ، دانسته اند (1) زیرا خانه ی کعبه مرکز توحید و قبله گاه مسلمانان جهان است که در شبانه روز چند نوبت به سوی آن نماز می گذارند و در هر سال اجتماع بزرگی از مسلمانان در این مکان شریف تشکیل می شود که به عبادت خداوند پرداخته و خداوند را به یکتایی یاد می کنند ، و مجموع این برنامه ، موجب وحدتِ دلهای مسلمان
62-امام علی علیه السلام در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرمت لواط ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی ترکِ لواط را افزایش نسل بشر ، ذکر نموده اند (1) ، چون بدیهی است که نسل بشر از طریق ازدواج گسترش پیدا می کند ، و در صورت همجنسگرایی مردان ، راه گسترش نسل انسان بسته خواهد شد ، لذا در اسلام این عمل حرام شمرده شده و از گناهان کبیره محسوب می گردد (2) ، در قرآن است که حضرت لوط (ع) به قوم خویش که مرتکب این عمل زشت می شدند
62-امام علی علیه السلام در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرمت لواط ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی ترکِ لواط را افزایش نسل بشر ، ذکر نموده اند (1) ، چون بدیهی است که نسل بشر از طریق ازدواج گسترش پیدا می کند ، و در صورت همجنسگرایی مردان ، راه گسترش نسل انسان بسته خواهد شد ، لذا در اسلام این عمل حرام شمرده شده و از گناهان کبیره محسوب می گردد (2) ، در قرآن است که حضرت لوط (ع) به قوم خویش که مرتکب این عمل زشت می شدند
62-امام علی علیه السلام در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرمت لواط ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی ترکِ لواط را افزایش نسل بشر ، ذکر نموده اند (1) ، چون بدیهی است که نسل بشر از طریق ازدواج گسترش پیدا می کند ، و در صورت همجنسگرایی مردان ، راه گسترش نسل انسان بسته خواهد شد ، لذا در اسلام این عمل حرام شمرده شده و از گناهان کبیره محسوب می گردد (2) ، در قرآن است که حضرت لوط (ع) به قوم خویش که مرتکب این عمل زشت می شدند
62-امام علی علیه السلام در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرمت لواط ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی ترکِ لواط را افزایش نسل بشر ، ذکر نموده اند (1) ، چون بدیهی است که نسل بشر از طریق ازدواج گسترش پیدا می کند ، و در صورت همجنسگرایی مردان ، راه گسترش نسل انسان بسته خواهد شد ، لذا در اسلام این عمل حرام شمرده شده و از گناهان کبیره محسوب می گردد (2) ، در قرآن است که حضرت لوط (ع) به قوم خویش که مرتکب این عمل زشت می شدند
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
حکمت 422 نهج البلاغه:(ارزش نیکوکاری)***در قسمت اول حکمت به این موضوع اشاره شده که کار خیر را حقیر نشمارید. در آیه 7 سوره زله آمده است که " هر کس به اندازه ذره ای کار خیر کند پاداشش را میبیند." حالا چه رسد که این کار با اخلاص هم باشد.***روزی عده ای از ثروتمندان به خدمت رسول خدا رسیدند و پرسیدند ما چه چیزی انفاق کنیم؟ همان موقع آیه 215 سوره ی بقره نازل شد " یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنْفِقُونَ  قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ
 53-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای جهاد در اسلام ذکر فرمودند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام ، حکمت واجب شدن جهاد را از سوی خداوند ، سر بلندی و عزت دین اسلام می دانند (1) این جهاد ، با دشمنانی است که کمر به نابودی اسلام و مسلمانان بسته و در صدد از بین بردن آن هستند ، بدیهی است که در مقابل چنین دشمنانی نباید دست روی دست گذاشت و به آنان اجازه داد به اهداف پلیدی که دارند ، دست یابند ، بنابراین خداوند برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان به آنان اجا
 53-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای جهاد در اسلام ذکر فرمودند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام ، حکمت واجب شدن جهاد را از سوی خداوند ، سر بلندی و عزت دین اسلام می دانند (1) این جهاد ، با دشمنانی است که کمر به نابودی اسلام و مسلمانان بسته و در صدد از بین بردن آن هستند ، بدیهی است که در مقابل چنین دشمنانی نباید دست روی دست گذاشت و به آنان اجازه داد به اهداف پلیدی که دارند ، دست یابند ، بنابراین خداوند برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان به آنان اجا
 53-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای جهاد در اسلام ذکر فرمودند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام ، حکمت واجب شدن جهاد را از سوی خداوند ، سر بلندی و عزت دین اسلام می دانند (1) این جهاد ، با دشمنانی است که کمر به نابودی اسلام و مسلمانان بسته و در صدد از بین بردن آن هستند ، بدیهی است که در مقابل چنین دشمنانی نباید دست روی دست گذاشت و به آنان اجازه داد به اهداف پلیدی که دارند ، دست یابند ، بنابراین خداوند برای عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان به آنان اجا
شبهه 14 اسلام با زور شمشیر پیش رفت مانند داعش که نمونه ای شبیه به حکومت پیامبر اسلام است. پاسخ:اول: چگونه میتوان باور کرد که عده ای قلیل، در شعب ابی طالب در محاصره و تحریم همه جانبه صرفا با زور شمشیر تا این حد گسترش پیدا کند؟!! دوم: اگر پیامبر اسلام (ص) با تکیه بر شمشیر اسلام را گسترش داده بود پس چگونه پس از فتح مکه که قدرت بر کشتار و قتل عام مخالفان خود را داشت ولی عفو عمومی اعلام کرد؟ آنهم در شرایطی که دشمنان وی در زمانی نه چندان دور در ظل
شبهه 14 اسلام با زور شمشیر پیش رفت مانند داعش که نمونه ای شبیه به حکومت پیامبر اسلام است. پاسخ:اول: چگونه میتوان باور کرد که عده ای قلیل، در شعب ابی طالب در محاصره و تحریم همه جانبه صرفا با زور شمشیر تا این حد گسترش پیدا کند؟!! دوم: اگر پیامبر اسلام (ص) با تکیه بر شمشیر اسلام را گسترش داده بود پس چگونه پس از فتح مکه که قدرت بر کشتار و قتل عام مخالفان خود را داشت ولی عفو عمومی اعلام کرد؟ آنهم در شرایطی که دشمنان وی در زمانی نه چندان دور در ظل
شبهه 14 اسلام با زور شمشیر پیش رفت مانند داعش که نمونه ای شبیه به حکومت پیامبر اسلام است. پاسخ:اول: چگونه میتوان باور کرد که عده ای قلیل، در شعب ابی طالب در محاصره و تحریم همه جانبه صرفا با زور شمشیر تا این حد گسترش پیدا کند؟!! دوم: اگر پیامبر اسلام (ص) با تکیه بر شمشیر اسلام را گسترش داده بود پس چگونه پس از فتح مکه که قدرت بر کشتار و قتل عام مخالفان خود را داشت ولی عفو عمومی اعلام کرد؟ آنهم در شرایطی که دشمنان وی در زمانی نه چندان دور در ظل
شبهه 14 اسلام با زور شمشیر پیش رفت مانند داعش که نمونه ای شبیه به حکومت پیامبر اسلام است. پاسخ:اول: چگونه میتوان باور کرد که عده ای قلیل، در شعب ابی طالب در محاصره و تحریم همه جانبه صرفا با زور شمشیر تا این حد گسترش پیدا کند؟!! دوم: اگر پیامبر اسلام (ص) با تکیه بر شمشیر اسلام را گسترش داده بود پس چگونه پس از فتح مکه که قدرت بر کشتار و قتل عام مخالفان خود را داشت ولی عفو عمومی اعلام کرد؟ آنهم در شرایطی که دشمنان وی در زمانی نه چندان دور در ظل
سوالات ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س)دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آموزش غیر حضوری آشنايي با سیره حضرت زهرا (س) با کد 93600781 به مدت 30 ساعت از LTMSاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س)محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س) :این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل
سوالات ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س)دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آموزش غیر حضوری آشنايي با سیره حضرت زهرا (س) با کد 93600781 به مدت 30 ساعت از LTMSاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س)محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س) :این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل
سوالات ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س)دانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آموزش غیر حضوری آشنايي با سیره حضرت زهرا (س) با کد 93600781 به مدت 30 ساعت از LTMSاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س)محتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با سیره حضرت زهرا (س) :این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل
 65- امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای سلام ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی سلام را امنیت یافتن از ترس ها ، دانسته اند (1) ، چون کسیکه به دیگری سلام می کند در حقیقت اعلام می دارد که جنگ و نزاعی بین من و تو نمی باشد ، همان جنگی که در آن کشتن و کشته شدن و تخریب و از بین رفتن است که همه ی اینها عاملی برای ترس و نگرانی می باشد (2) ، رسو لخدا صلی الله علیه و آله فرمودند : قسم به کسیکه جان من در دست اوست ، تا ایمان
 65- امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای سلام ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی سلام را امنیت یافتن از ترس ها ، دانسته اند (1) ، چون کسیکه به دیگری سلام می کند در حقیقت اعلام می دارد که جنگ و نزاعی بین من و تو نمی باشد ، همان جنگی که در آن کشتن و کشته شدن و تخریب و از بین رفتن است که همه ی اینها عاملی برای ترس و نگرانی می باشد (2) ، رسو لخدا صلی الله علیه و آله فرمودند : قسم به کسیکه جان من در دست اوست ، تا ایمان
 65- امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای سلام ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی سلام را امنیت یافتن از ترس ها ، دانسته اند (1) ، چون کسیکه به دیگری سلام می کند در حقیقت اعلام می دارد که جنگ و نزاعی بین من و تو نمی باشد ، همان جنگی که در آن کشتن و کشته شدن و تخریب و از بین رفتن است که همه ی اینها عاملی برای ترس و نگرانی می باشد (2) ، رسو لخدا صلی الله علیه و آله فرمودند : قسم به کسیکه جان من در دست اوست ، تا ایمان
 65- امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای سلام ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی سلام را امنیت یافتن از ترس ها ، دانسته اند (1) ، چون کسیکه به دیگری سلام می کند در حقیقت اعلام می دارد که جنگ و نزاعی بین من و تو نمی باشد ، همان جنگی که در آن کشتن و کشته شدن و تخریب و از بین رفتن است که همه ی اینها عاملی برای ترس و نگرانی می باشد (2) ، رسو لخدا صلی الله علیه و آله فرمودند : قسم به کسیکه جان من در دست اوست ، تا ایمان
سوالات ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارساین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارسمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارس:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارس این ب
سوالات ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارساین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارسمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارس:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد کاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت آشنايي با مسائل مالی مدارس این ب
سوالات ضمن خدمت آشنايي با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش کودکان استثناییدانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آشنايي با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش کودکان استثنایی با کد 99506856 به مدت ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش کودکان اس
سوالات ضمن خدمت آشنايي با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش کودکان استثناییدانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت آشنايي با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش کودکان استثنایی با کد 99506856 به مدت ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت آشنايي با مبانی تحول در نظام آموزش و پرورش کودکان اس
 60-در نهج البلاغه چه حکمتی برای دوری از سرقت ، بیان شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه دوری و فاصله گرفتن از سرقت را ، تحقّق عفت ، پاکی و پرهیزکاری دانسته اند(1) ، به بیان دیگر خداوند متعال واجب کرده که انسان به گِرد سرقتِ اموال و دارایی دیگران نگردد خواه این مال و دارایی متعلق به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی و یا اینکه اموال بیت المال باشد ، تا با دوری از این گناه ، حالت عفّتِ نفس و پرهیزکاری در وجود انسان پدید آمد
 60-در نهج البلاغه چه حکمتی برای دوری از سرقت ، بیان شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه دوری و فاصله گرفتن از سرقت را ، تحقّق عفت ، پاکی و پرهیزکاری دانسته اند(1) ، به بیان دیگر خداوند متعال واجب کرده که انسان به گِرد سرقتِ اموال و دارایی دیگران نگردد خواه این مال و دارایی متعلق به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی و یا اینکه اموال بیت المال باشد ، تا با دوری از این گناه ، حالت عفّتِ نفس و پرهیزکاری در وجود انسان پدید آمد
 60-در نهج البلاغه چه حکمتی برای دوری از سرقت ، بیان شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه دوری و فاصله گرفتن از سرقت را ، تحقّق عفت ، پاکی و پرهیزکاری دانسته اند(1) ، به بیان دیگر خداوند متعال واجب کرده که انسان به گِرد سرقتِ اموال و دارایی دیگران نگردد خواه این مال و دارایی متعلق به اشخاص حقیقی باشد یا حقوقی و یا اینکه اموال بیت المال باشد ، تا با دوری از این گناه ، حالت عفّتِ نفس و پرهیزکاری در وجود انسان پدید آمد
 63-در نهج البلاغه چه حکمتی برای شهادت و گواهی دادن ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی شهادت و گواهی دادن را اثبات حق برای کسانی دانسته که حق آنان مورد انکار قرار گرفته است (1) ، لذا امام علی علیه السلام می فرمایند که شهادت دادن کمک می کند حقوقی که مورد انکار قرار گرفته ، ثابت گردد ، زیرا اگر این شهادت وجود نداشت ممکن بود حقوق دیگران ضایع شود  (2) ،  در قرآن کریم نیز شهادت و گواهی دادن را مشروط به عدالت دا
 63-در نهج البلاغه چه حکمتی برای شهادت و گواهی دادن ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی شهادت و گواهی دادن را اثبات حق برای کسانی دانسته که حق آنان مورد انکار قرار گرفته است (1) ، لذا امام علی علیه السلام می فرمایند که شهادت دادن کمک می کند حقوقی که مورد انکار قرار گرفته ، ثابت گردد ، زیرا اگر این شهادت وجود نداشت ممکن بود حقوق دیگران ضایع شود  (2) ،  در قرآن کریم نیز شهادت و گواهی دادن را مشروط به عدالت دا
 63-در نهج البلاغه چه حکمتی برای شهادت و گواهی دادن ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی شهادت و گواهی دادن را اثبات حق برای کسانی دانسته که حق آنان مورد انکار قرار گرفته است (1) ، لذا امام علی علیه السلام می فرمایند که شهادت دادن کمک می کند حقوقی که مورد انکار قرار گرفته ، ثابت گردد ، زیرا اگر این شهادت وجود نداشت ممکن بود حقوق دیگران ضایع شود  (2) ،  در قرآن کریم نیز شهادت و گواهی دادن را مشروط به عدالت دا
 63-در نهج البلاغه چه حکمتی برای شهادت و گواهی دادن ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی شهادت و گواهی دادن را اثبات حق برای کسانی دانسته که حق آنان مورد انکار قرار گرفته است (1) ، لذا امام علی علیه السلام می فرمایند که شهادت دادن کمک می کند حقوقی که مورد انکار قرار گرفته ، ثابت گردد ، زیرا اگر این شهادت وجود نداشت ممکن بود حقوق دیگران ضایع شود  (2) ،  در قرآن کریم نیز شهادت و گواهی دادن را مشروط به عدالت دا
دانلود نمونه سوالات آزمون اول ضمن خدمت غربالگری نماد سوالات ضمن خدمت آزمون دوم آشنايي با ابزارهای غربالگری نماد   سوالات  آزمون دوم( دوره آشنايي با ابزارهای غربالگری نماد) سوال 1 – ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است؟  پاسخ 12 سوال2- ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است؟ پاسخ سلامت اجتماعی – سلامت روان شناختی اورژانسی – نشانه محو […] .دریافت فایل
دانلود نمونه سوالات آزمون اول ضمن خدمت غربالگری نماد سوالات ضمن خدمت آزمون دوم آشنايي با ابزارهای غربالگری نماد   سوالات  آزمون دوم( دوره آشنايي با ابزارهای غربالگری نماد) سوال 1 – ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است؟  پاسخ 12 سوال2- ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است؟ پاسخ سلامت اجتماعی – سلامت روان شناختی اورژانسی – نشانه محو […] .دریافت فایل
دانلود نمونه سوالات آزمون اول ضمن خدمت غربالگری نماد سوالات ضمن خدمت آزمون دوم آشنايي با ابزارهای غربالگری نماد   سوالات  آزمون دوم( دوره آشنايي با ابزارهای غربالگری نماد) سوال 1 – ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است؟  پاسخ 12 سوال2- ابزار های غربالگری در سامانه نماد چند مورد است؟ پاسخ سلامت اجتماعی – سلامت روان شناختی اورژانسی – نشانه محو […] .دریافت فایل
 59-در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرام بودن شراب ، ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه حرمت شراب و نوشیدنی هایی که مست کننده است را محافظت از عقل دانسته اند (1) ، چون در حال مستی انسان ممکن است مرتکب هر کار خلاف و نادرستی شود ، و آمار این موضوع در رسانه ها و مطبوعات مختلف در تمام دنیا قابل دسترسی می باشد ، و خداوند برای اینکه انسان در معرض این فساد و تباهی قرار نگیرد ، نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده ای که انسان
سوالات ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوا و منابع آزمون دوره ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس با جواب با کد 91400311 به مدت 24 ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.سوالات ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس می باشد: جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس  کلیک فرمایید. لینک دانلوداستان: مازندرانکد دوره ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس :91301329مدت دوره ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طر
سوالات ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس دانلود رایگان نمونه سوالات و محتوا و منابع آزمون دوره ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس با جواب با کد 91400311 به مدت 24 ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.سوالات ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس می باشد: جهت دریافت نمونه سوالات ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس  کلیک فرمایید. لینک دانلوداستان: مازندرانکد دوره ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طرح درس :91301329مدت دوره ضمن خدمت راهنمای عملی تهیه طر
 59-در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرام بودن شراب ، ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه حرمت شراب و نوشیدنی هایی که مست کننده است را محافظت از عقل دانسته اند (1) ، چون در حال مستی انسان ممکن است مرتکب هر کار خلاف و نادرستی شود ، و آمار این موضوع در رسانه ها و مطبوعات مختلف در تمام دنیا قابل دسترسی می باشد ، و خداوند برای اینکه انسان در معرض این فساد و تباهی قرار نگیرد ، نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده ای که انسان
 59-در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرام بودن شراب ، ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه حرمت شراب و نوشیدنی هایی که مست کننده است را محافظت از عقل دانسته اند (1) ، چون در حال مستی انسان ممکن است مرتکب هر کار خلاف و نادرستی شود ، و آمار این موضوع در رسانه ها و مطبوعات مختلف در تمام دنیا قابل دسترسی می باشد ، و خداوند برای اینکه انسان در معرض این فساد و تباهی قرار نگیرد ، نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده ای که انسان
 59-در نهج البلاغه ، چه حکمتی برای حرام بودن شراب ، ذکر شده است ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه حرمت شراب و نوشیدنی هایی که مست کننده است را محافظت از عقل دانسته اند (1) ، چون در حال مستی انسان ممکن است مرتکب هر کار خلاف و نادرستی شود ، و آمار این موضوع در رسانه ها و مطبوعات مختلف در تمام دنیا قابل دسترسی می باشد ، و خداوند برای اینکه انسان در معرض این فساد و تباهی قرار نگیرد ، نوشیدن شراب و هر مایع مست کننده ای که انسان
56-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای صله رحم ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه صله ی رحم را افزایشِ تعداد و عدد ، ذکر کرده اند (1) ، اینکه مقصود از تعداد چیست ، شارحین نهج البلاغه ، مقصود از آن را افزایش تعداد افراد و اشخاص دانسته اند (2) ، به این معنا که بر اثر ارتباط خویشاوندان ، پیوند دوستی و صمیمیت ، میان آنان استحکام بیشتری پیدا نموده و دل های آنان به یکدیگر نزدیک تر شده و بیشتر به یاری یکدیگر بر می خیزن
56-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای صله رحم ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه صله ی رحم را افزایشِ تعداد و عدد ، ذکر کرده اند (1) ، اینکه مقصود از تعداد چیست ، شارحین نهج البلاغه ، مقصود از آن را افزایش تعداد افراد و اشخاص دانسته اند (2) ، به این معنا که بر اثر ارتباط خویشاوندان ، پیوند دوستی و صمیمیت ، میان آنان استحکام بیشتری پیدا نموده و دل های آنان به یکدیگر نزدیک تر شده و بیشتر به یاری یکدیگر بر می خیزن
56-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای صله رحم ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه صله ی رحم را افزایشِ تعداد و عدد ، ذکر کرده اند (1) ، اینکه مقصود از تعداد چیست ، شارحین نهج البلاغه ، مقصود از آن را افزایش تعداد افراد و اشخاص دانسته اند (2) ، به این معنا که بر اثر ارتباط خویشاوندان ، پیوند دوستی و صمیمیت ، میان آنان استحکام بیشتری پیدا نموده و دل های آنان به یکدیگر نزدیک تر شده و بیشتر به یاری یکدیگر بر می خیزن
56-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای صله رحم ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه صله ی رحم را افزایشِ تعداد و عدد ، ذکر کرده اند (1) ، اینکه مقصود از تعداد چیست ، شارحین نهج البلاغه ، مقصود از آن را افزایش تعداد افراد و اشخاص دانسته اند (2) ، به این معنا که بر اثر ارتباط خویشاوندان ، پیوند دوستی و صمیمیت ، میان آنان استحکام بیشتری پیدا نموده و دل های آنان به یکدیگر نزدیک تر شده و بیشتر به یاری یکدیگر بر می خیزن
سوالات ضمن خدمت زبان اشارهاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت زبان اشارهمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت ضمن خدمت زبان اشاره:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد نمونه سوال ضمن خدمت ضمن خدمت زبان اشارهنکته مهم 1: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت آموزش خط بریل تکراری باشدکاملتر
سوالات ضمن خدمت زبان اشارهاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت زبان اشارهمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت ضمن خدمت زبان اشاره:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد نمونه سوال ضمن خدمت ضمن خدمت زبان اشارهنکته مهم 1: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت آموزش خط بریل تکراری باشدکاملتر
سوالات ضمن خدمت زبان اشارهاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت زبان اشارهمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت ضمن خدمت زبان اشاره:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گردد نمونه سوال ضمن خدمت ضمن خدمت زبان اشارهنکته مهم 1: ممکن است بعضی از سوال ضمن خدمت آموزش خط بریل تکراری باشدکاملتر
دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارساین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارسمحتویات بسته نمونه سوال دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارس:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتنمونه سوال ضمن خدمت موسسه رها پارسنکته
دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارساین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارسمحتویات بسته نمونه سوال دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارس:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتنمونه سوال ضمن خدمت موسسه رها پارسنکته
دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارساین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارسمحتویات بسته نمونه سوال دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارس:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتنمونه سوال ضمن خدمت موسسه رها پارسنکته
دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارساین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارسمحتویات بسته نمونه سوال دانلود سوالات ضمن خدمت موسسه رها پارس:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتنمونه سوال ضمن خدمت موسسه رها پارسنکته
گزارشگر یک / لرستان رئیس دفتر رهبری دانشگاه لرستان گفت: “وحدت جهان اسلام مهمترین شاخصی بود که سردار دلها در نظر گرفت.” حجت الاسلام حبیب حاتمی کن کبود در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان گفت که مهمترین شاخصه شخصیتی سردار رشید در جهان اسلام حفظ وحدت در جهان اسلام است. آنها تکپیری ها
منبع: گزارشکر یک
وحدت در جهان اسلام مهم‌ترین شاخص مورد توجه سردار دل‌ها بود
گزارشگر یک / لرستان رئیس دفتر رهبری دانشگاه لرستان گفت: “وحدت جهان اسلام مهمترین شاخصی بود که سردار دلها در نظر گرفت.” حجت الاسلام حبیب حاتمی کن کبود در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان گفت که مهمترین شاخصه شخصیتی سردار رشید در جهان اسلام حفظ وحدت در جهان اسلام است. آنها تکپیری ها
منبع: گزارشکر یک
وحدت در جهان اسلام مهم‌ترین شاخص مورد توجه سردار دل‌ها بود
  89-چرا در نهج البلاغه ، سود مندترین مال و سرمایه را برای انسان ، عقل دانسته اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 113 نهج البلاغه ، هیچ مالی را سودمندتر از عقل برای انسان ، ندانسته اند (1) ، زیرا اگر نفع و سودی نصیب انسان می شود ، لازم است از روی اندیشه و فکر بوده باشد ، پس آنچه اصل است عقل و اندیشه است ، و کسبِ مال و سرمایه نتیجه ی عقل و تدبیر انسان است ، از این رو مال و دارایی اصالت ندارد ، زیرا بسیار دیده شده که افرادی به علت نداشتن عقل ، ما
 80-از نگاهِ نهج البلاغه برای اجرایِ مسئولیت های اجتماعی ، چه ویژگی هایِ فردی لازم است ؟پاسخ :از نگاه امام علی علیه السلام کسی می تواند امر و حکم الهی ، و مسئولیت های اجتماعی خود را اجرا نماید که اهل رشوه گرفتن و مدارا با کسانی که به دنبال رسیدن به اهداف خود به هر قیمتی هستند نباشد ، و از جمله ی کسانی نباشد که در مقابل افرادی که قصد و نیت باطلی دارند ، خود را کوچک و خوار نماید ، و اهل طمع نباشد ، چون کسیکه طمعکار باشد ، امر الهی و مسئولیتی را که
 80-از نگاهِ نهج البلاغه برای اجرایِ مسئولیت های اجتماعی ، چه ویژگی هایِ فردی لازم است ؟پاسخ :از نگاه امام علی علیه السلام کسی می تواند امر و حکم الهی ، و مسئولیت های اجتماعی خود را اجرا نماید که اهل رشوه گرفتن و مدارا با کسانی که به دنبال رسیدن به اهداف خود به هر قیمتی هستند نباشد ، و از جمله ی کسانی نباشد که در مقابل افرادی که قصد و نیت باطلی دارند ، خود را کوچک و خوار نماید ، و اهل طمع نباشد ، چون کسیکه طمعکار باشد ، امر الهی و مسئولیتی را که
 80-از نگاهِ نهج البلاغه برای اجرایِ مسئولیت های اجتماعی ، چه ویژگی هایِ فردی لازم است ؟پاسخ :از نگاه امام علی علیه السلام کسی می تواند امر و حکم الهی ، و مسئولیت های اجتماعی خود را اجرا نماید که اهل رشوه گرفتن و مدارا با کسانی که به دنبال رسیدن به اهداف خود به هر قیمتی هستند نباشد ، و از جمله ی کسانی نباشد که در مقابل افرادی که قصد و نیت باطلی دارند ، خود را کوچک و خوار نماید ، و اهل طمع نباشد ، چون کسیکه طمعکار باشد ، امر الهی و مسئولیتی را که
 80-از نگاهِ نهج البلاغه برای اجرایِ مسئولیت های اجتماعی ، چه ویژگی هایِ فردی لازم است ؟پاسخ :از نگاه امام علی علیه السلام کسی می تواند امر و حکم الهی ، و مسئولیت های اجتماعی خود را اجرا نماید که اهل رشوه گرفتن و مدارا با کسانی که به دنبال رسیدن به اهداف خود به هر قیمتی هستند نباشد ، و از جمله ی کسانی نباشد که در مقابل افرادی که قصد و نیت باطلی دارند ، خود را کوچک و خوار نماید ، و اهل طمع نباشد ، چون کسیکه طمعکار باشد ، امر الهی و مسئولیتی را که
 66-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای امانت ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی امانت داری و توصیه ی به آن را ، نظمِ اجتماعی دانسته اند ، به این معنا که امانت داری با تمام مصادیق مادی و معنوی که می توان برای آن تصوّر نمود ، مبتنی بر اعتماد و صداقتی است که میان مردم وجود دارد ، و اگر این اعتماد که یک سرمایه ی اجتماعی است از بین رود و یا کاهش پیدا کند ، دیگر امرِ اُمّت سامان نمی یابد (1) و باعث هرج و مرج میان
سوالات ضمن خدمت مدیریت سبزاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت مدیریت سبزمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت سبز:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتکاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت سبز این بسته و
سوالات ضمن خدمت مدیریت سبزاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت مدیریت سبزمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت سبز:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتکاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت سبز این بسته و
سوالات ضمن خدمت مدیریت سبزاین بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت مدیریت سبزمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت سبز:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتان ارسال گرددسوالات در حال طراحی می باشد اطلاع رسانی در کانال ضمن خدمتکاملترین فایل در مورد دانلود نمونه سوال ضمن خدمت مدیریت سبز این بسته و
  66-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای امانت ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی امانت داری و توصیه ی به آن را ، نظمِ اجتماعی دانسته اند ، به این معنا که امانت داری با تمام مصادیق مادی و معنوی که می توان برای آن تصوّر نمود ، مبتنی بر اعتماد و صداقتی است که میان مردم وجود دارد ، و اگر این اعتماد که یک سرمایه ی اجتماعی است از بین رود و یا کاهش پیدا کند ، دیگر امرِ اُمّت سامان نمی یابد (1) و باعث هرج و مرج می
  66-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای امانت ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی امانت داری و توصیه ی به آن را ، نظمِ اجتماعی دانسته اند ، به این معنا که امانت داری با تمام مصادیق مادی و معنوی که می توان برای آن تصوّر نمود ، مبتنی بر اعتماد و صداقتی است که میان مردم وجود دارد ، و اگر این اعتماد که یک سرمایه ی اجتماعی است از بین رود و یا کاهش پیدا کند ، دیگر امرِ اُمّت سامان نمی یابد (1) و باعث هرج و مرج می
 49-از نگاه نهج البلاغه ، حکمت وجوب نماز ، چه موضوعی می باشد ؟پاسخ :امام علی علیه السلام ، حکمتِ واجب شدن نماز از سوی خداوند را ، دور بودن نمازگزار از تکبّر و خود خواهی معرفی نمودند (1) ، زیرا بزرگی و عظمت شایسته ذات خداوندی است که جهان آفرینش را با تمام شگفتی ها و ظرافت های آن آفریده ، و  اینها همه نشانه ی علم و حکمت و قدرت پروردگار عالم است ، و هر موجودی هر چه دارد از خودش نیست بلکه موهبت الهی در حق او می باشد ، حال انسانی که مخلوقِ ضعیف و نات
 84-چرا در نهج البلاغه ، از علم به میراثی ارزشمند ، تعبیر شده است ؟پاسخ :علوم و دانش هایی که در اختیار بشر قرار گرفته ، گاه از علوم اکتسابی است که انسان از دوران طفولیت تا بزرگسالی به دنبال آن می رود و آن را کسب می کند و گاه از علوم موهبتی است که بدون اینکه آن را کسب نماید بنابر مصالحی از جانب خداوند به انسانی داده می شود ، مانند علوم و دانش هایی که پیامبران یا اولیاء الهی(مانند امامان علیهم السلام) از آن بهره مند بوده اند ، در هر صورت علم و دانش
 84-چرا در نهج البلاغه ، از علم به میراثی ارزشمند ، تعبیر شده است ؟پاسخ :علوم و دانش هایی که در اختیار بشر قرار گرفته ، گاه از علوم اکتسابی است که انسان از دوران طفولیت تا بزرگسالی به دنبال آن می رود و آن را کسب می کند و گاه از علوم موهبتی است که بدون اینکه آن را کسب نماید بنابر مصالحی از جانب خداوند به انسانی داده می شود ، مانند علوم و دانش هایی که پیامبران یا اولیاء الهی(مانند امامان علیهم السلام) از آن بهره مند بوده اند ، در هر صورت علم و دانش
سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقاییدانلود رایگان پاسخ نمونه سوالات و محتوا آزمون دوره ضمن خدمت مهارت های ارتقایی با کد 99506819 به مدت ساعت از سامانه LTMS قابل جستجو.این بسته ویژه، کامل ترین و جامع ترین بسته جهت استفاده تمامی کارمندان اموزش و پرورش و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی، در سوالات ضمن خدمت مهارت های ارتقاییمحتویات بسته نمونه سوال ضمن خدمت مهارت های ارتقایی:این آزمون در حال آپدیت می باشد.لطفا ایمیل معتبر وارد کنید تا پس آپدیت خدمتتا
67-از نگاه نهج البلاغه چرا افرادی که دچار بلا و مصیبت نیستند ، نیازمند دعا می باشند ؟پاسخ :معمولاً تصور عمومی آن است که انسان وقتی دچار بلا و مصیبتی می شود به دعا و درخواست از خداوند روی می آورد ، ولی وقتی مشکل خاصی برای او پیش نیامده ، به دعا و در خواست از خداوند توجّه ای نمی کند ، مضمون سخن امام علی علیه السلام در حکمت 302 نهج البلاغه آن است که نیاز افرادی که به بلا و مصیبتی دچار نیستند ، به دعا کمتر از افرادی که دچار بلا و مصیبتی هستند ، نمی باشد
67-از نگاه نهج البلاغه چرا افرادی که دچار بلا و مصیبت نیستند ، نیازمند دعا می باشند ؟پاسخ :معمولاً تصور عمومی آن است که انسان وقتی دچار بلا و مصیبتی می شود به دعا و درخواست از خداوند روی می آورد ، ولی وقتی مشکل خاصی برای او پیش نیامده ، به دعا و در خواست از خداوند توجّه ای نمی کند ، مضمون سخن امام علی علیه السلام در حکمت 302 نهج البلاغه آن است که نیاز افرادی که به بلا و مصیبتی دچار نیستند ، به دعا کمتر از افرادی که دچار بلا و مصیبتی هستند ، نمی باشد
67-از نگاه نهج البلاغه چرا افرادی که دچار بلا و مصیبت نیستند ، نیازمند دعا می باشند ؟پاسخ :معمولاً تصور عمومی آن است که انسان وقتی دچار بلا و مصیبتی می شود به دعا و درخواست از خداوند روی می آورد ، ولی وقتی مشکل خاصی برای او پیش نیامده ، به دعا و در خواست از خداوند توجّه ای نمی کند ، مضمون سخن امام علی علیه السلام در حکمت 302 نهج البلاغه آن است که نیاز افرادی که به بلا و مصیبتی دچار نیستند ، به دعا کمتر از افرادی که دچار بلا و مصیبتی هستند ، نمی باشد
67-از نگاه نهج البلاغه چرا افرادی که دچار بلا و مصیبت نیستند ، نیازمند دعا می باشند ؟پاسخ :معمولاً تصور عمومی آن است که انسان وقتی دچار بلا و مصیبتی می شود به دعا و درخواست از خداوند روی می آورد ، ولی وقتی مشکل خاصی برای او پیش نیامده ، به دعا و در خواست از خداوند توجّه ای نمی کند ، مضمون سخن امام علی علیه السلام در حکمت 302 نهج البلاغه آن است که نیاز افرادی که به بلا و مصیبتی دچار نیستند ، به دعا کمتر از افرادی که دچار بلا و مصیبتی هستند ، نمی باشد
85-چرا در نهج البلاغه ، ادب و آداب را تشبیه به لباس زیبا و فاخر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت (5) نهج البلاغه ، بهره مندی انسان از ادب و آداب را همچون لباس زیبا و فاخر می دانند که همیشه نو و تازه می ماند و کهنه نمی شود (1) ، زیرا رعایت آداب اگر در وجود انسان نهادینه شده و بخشی از شخصیت انسان را تشکیل داده باشد ، از انسان جدا نشدنی است (2) و آداب : شامل تمام آداب شرعی ، و نیز آداب اخلاقی و اجتماعیِ که نزد عقل و عقلاء پسندیده و مقبول است ، م
85-چرا در نهج البلاغه ، ادب و آداب را تشبیه به لباس زیبا و فاخر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت (5) نهج البلاغه ، بهره مندی انسان از ادب و آداب را همچون لباس زیبا و فاخر می دانند که همیشه نو و تازه می ماند و کهنه نمی شود (1) ، زیرا رعایت آداب اگر در وجود انسان نهادینه شده و بخشی از شخصیت انسان را تشکیل داده باشد ، از انسان جدا نشدنی است (2) و آداب : شامل تمام آداب شرعی ، و نیز آداب اخلاقی و اجتماعیِ که نزد عقل و عقلاء پسندیده و مقبول است ، م
 57-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای قصاص ذکر می کنند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه قصاص را حفظ خون انسان ها ، دانسته اند (1) ، زیرا قصاص یک عامل باز دارنده در جامعه به حساب می آید و هنگامیکه افراد جانی بدانند که جنایت آنان بدون مجازات باقی نخواهد ماند ، این موضوع باعث می شود از جنایت دست بردارند ، امّا اگر در جامعه جنایت صورت بگیرد و افراد جانی بدانند ، قانون آنان را مجازات نمی کند و یا مجازات خفیفی در باره آنها
 57-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای قصاص ذکر می کنند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه قصاص را حفظ خون انسان ها ، دانسته اند (1) ، زیرا قصاص یک عامل باز دارنده در جامعه به حساب می آید و هنگامیکه افراد جانی بدانند که جنایت آنان بدون مجازات باقی نخواهد ماند ، این موضوع باعث می شود از جنایت دست بردارند ، امّا اگر در جامعه جنایت صورت بگیرد و افراد جانی بدانند ، قانون آنان را مجازات نمی کند و یا مجازات خفیفی در باره آنها
 57-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای قصاص ذکر می کنند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه قصاص را حفظ خون انسان ها ، دانسته اند (1) ، زیرا قصاص یک عامل باز دارنده در جامعه به حساب می آید و هنگامیکه افراد جانی بدانند که جنایت آنان بدون مجازات باقی نخواهد ماند ، این موضوع باعث می شود از جنایت دست بردارند ، امّا اگر در جامعه جنایت صورت بگیرد و افراد جانی بدانند ، قانون آنان را مجازات نمی کند و یا مجازات خفیفی در باره آنها
 57-امام علی علیه السلام ، چه حکمتی برای قصاص ذکر می کنند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه قصاص را حفظ خون انسان ها ، دانسته اند (1) ، زیرا قصاص یک عامل باز دارنده در جامعه به حساب می آید و هنگامیکه افراد جانی بدانند که جنایت آنان بدون مجازات باقی نخواهد ماند ، این موضوع باعث می شود از جنایت دست بردارند ، امّا اگر در جامعه جنایت صورت بگیرد و افراد جانی بدانند ، قانون آنان را مجازات نمی کند و یا مجازات خفیفی در باره آنها
 61-امام علی علیه السلام چه حکمتی برای حرمت ، ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی ترکِ را حفظ نَسَب و پیوندهای خویشاوندی دانسته اند (1) ، نَسَب به اتصال و ارتباطی که یک انسان با انسان دیگری به صورت شرعی دارد اطلاق می شود مانند اینکه فرزند از طریق ولادت به والدین خویش منسوب می گردد ، یا برادر و خواهر که به یک پدر و مادر ، منسوب می باشند (2) با بررسی آمار در کشورهایی که این عمل نامشروع در آنجا آزاد و قان
 61-امام علی علیه السلام چه حکمتی برای حرمت ، ذکر نموده اند ؟پاسخ :امام علی علیه السلام در حکمت 252 نهج البلاغه ، فلسفه ی ترکِ را حفظ نَسَب و پیوندهای خویشاوندی دانسته اند (1) ، نَسَب به اتصال و ارتباطی که یک انسان با انسان دیگری به صورت شرعی دارد اطلاق می شود مانند اینکه فرزند از طریق ولادت به والدین خویش منسوب می گردد ، یا برادر و خواهر که به یک پدر و مادر ، منسوب می باشند (2) با بررسی آمار در کشورهایی که این عمل نامشروع در آنجا آزاد و قان
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

جشن و مراسم سرگرمی دنیای پونی و پونی انسانی مجله تخصصي قهوه اطلاعات تخصصی حوزه برنامه نویسی و سئو خبرنامه به روز و تخصصی شهری آموزشگاه آشپزی پابلون سايت مشاورين املاک اطلاعات در مورد اسکيپ کيوب