فبلم کردی جدبد

نتایج جستجو برای عبارت :

فبلم کردی جدبد

برایم دوریت بس سخت و دشوار است گو ای یار دیرینم.چه از ما دیده بودی مهربان کاین گونه ام رحل سفر کردي.وفا را در جهان بی وفا کی جسته بودی مهربان ای دوست.یقین دارم که با صد گله از دنیا،وداع از لامکان کردي.تو بودی خاطرات کودکی ،ای خوب و محبوبم.همیشه با رفیقان بودی هم آواز،چون عزم سفر کردي.تو ای آموزگار عشق میخواندی سرود زندگی با شوق.به گوش نو نهالان مهربانی را به زیبائی زبر کردي.یقینم در بهشت جاودانی میکنی مأوا.هزاران دل به همراهت چرا از ما حذر کردي
برایم دوریت بس سخت و دشوار است گو ای یار دیرینم.چه از ما دیده بودی مهربان کاین گونه ام رحل سفر کردي.وفا را در جهان بی وفا کی جسته بودی مهربان ای دوست.یقین دارم که با صد گله از دنیا،وداع از لامکان کردي.تو بودی خاطرات کودکی ،ای خوب و محبوبم.همیشه با رفیقان بودی هم آواز،چون عزم سفر کردي.تو ای آموزگار عشق میخواندی سرود زندگی با شوق.به گوش نو نهالان مهربانی را به زیبائی زبر کردي.یقینم در بهشت جاودانی میکنی مأوا.هزاران دل به همراهت چرا از ما حذر کردي
برایم دوریت بس سخت و دشوار است گو ای یار دیرینم.چه از ما دیده بودی مهربان کاین گونه ام رحل سفر کردي.وفا را در جهان بی وفا کی جسته بودی مهربان ای دوست.یقین دارم که با صد گله از دنیا،وداع از لامکان کردي.تو بودی خاطرات کودکی ،ای خوب و محبوبم.همیشه با رفیقان بودی هم آواز،چون عزم سفر کردي.تو ای آموزگار عشق میخواندی سرود زندگی با شوق.به گوش نو نهالان مهربانی را به زیبائی زبر کردي.یقینم در بهشت جاودانی میکنی مأوا.هزاران دل به همراهت چرا از ما حذر کردي
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
گفتی که   به  هر   دردی   درمان  رسد از خندهخندیدم  و    افزون   شد  اندوه  و      غم   بندهدر    دایره ی  امکان   چون  نقطه ی سرگردانانداخت    مرا    دوران     با      دور    فزایندهیکسو   غم    بیکاری     در    اوج     گرفتارییکسو   تب   بیماری     با    وحشت  &n
طبیعتا برایمون جالبه که بدونیم شما چه راهی برای رونق کسب و کار پیدا کردي ؟فکرشو هم نمی کردي به جز لباس های تاناکورا لباس های نو و با کیفیت هم از اروپا وارد کشور میشود که شگفت انگیزند و اینک شما مشتری یکی از آن برندها هستی .همانطور که میدونی شما فرصت پیدا می کنی در بین مشتری هاتون بدرخشی ؟چرا  !!!چون می تونید لباس های لباس استوک برند اروپایی فوق العاده ای را براشون گرد هم آوری که فکرشوهم نمی کردند با قیمت کم بتونند از برنده
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
به   در   خانه ی      یکی       اربابرفت  دهقان    مفلسی       به   شتابدر    زد   و  گفت   با      غلام   سراکه   به   خواجه  بگو  رسیده    خدا !با  تو  خواهد  سخن     همی    گفتنکه    ز   خورد  اوفتاده     وز  خفتنخواجه   احضار  کرد     دهقان    راآن&nbs
دانلود آهنگ جدید عرفان نظری مرد میدانExclusive Song: Erfan Nazari | Marde Meydan???? ????? ????کبوترا روی زمین جایی ندارن! ???اونا فقط تو آسمون، طاقت میارن…کبوترا از حصر دنیا دست کشیدن… ???پریدنو عشقو یه جرعه سرکشیدن!تو مردیو ماها اداتو درمیاریم! ???خدا خودش میدونه؛ که طاقت نداریم!شهادتت دل یه عالمو سوزونده… ???یعنی هنوزم مهدی بی یاور نموندهتو رفتیو من موندمو یه دنیا حسرت! ???تو این زمونه ی خراب عصر غیبت… ???جوونیتو کردي فدای عشق و مردیشیعه تویی ، حسینو رو سف
دانلود آهنگ جدید راغب به نام آوارهDownload New Music Ragheb – Avarehراغب آوارهعاشق کش زیبای من نوش جانت همه دارایی منای خانه ات آباد مرا ویرانه کردي از خانه گریزان مرا دیوانه کرديدریایی و از ماهی مگر خبر نداری من غرق توام اما مرا باور نداریآواره که ترسی از خیابان ندارد دیوانه کجا سر به بیابان نگذاردباران ببارد شاید که مرا یاد تو آرد .عاشق کش زیبای من نوش جانت همه دارایی منای خانه ات آباد مرا ویرانه کردي از خانه گریزان مرا دیوانه کرديبرای دانلود
دانلود آهنگ جدید راغب به نام آوارهDownload New Music Ragheb – Avarehراغب آوارهعاشق کش زیبای من نوش جانت همه دارایی منای خانه ات آباد مرا ویرانه کردي از خانه گریزان مرا دیوانه کرديدریایی و از ماهی مگر خبر نداری من غرق توام اما مرا باور نداریآواره که ترسی از خیابان ندارد دیوانه کجا سر به بیابان نگذاردباران ببارد شاید که مرا یاد تو آرد .عاشق کش زیبای من نوش جانت همه دارایی منای خانه ات آباد مرا ویرانه کردي از خانه گریزان مرا دیوانه کرديبرای دانلود
** به پیام آور عشقآمدی این همه خورشیــــــــد درخشــان دادیمرده بود آدم و عالم ، به زمیــــــــن جان دادیکشتـــزاران جهان ، خشک و سترون شده بودلطف کردي و به مـــــا ، لالــه و ریحـــان دادیهمه جــا شعبــــده ی ساحــــر فرعونی بــودچشم وا کردي و آن تحفـــــه ی کنعـــان دادیکعبـــه در سیـطره ی نعــره ی شیطان گم بودمهربانا ! تــــــــو به او مهــــــر سلیمــان دادیدل خاکستـــری ام را سحری روشــــــــن کن ای که با صاعقه ای آتــش پنهـــــــ
دانلود آهنگ جدید عرفان نظری مرد میدانExclusive Song: Erfan Nazari | Marde Meydan───┤ ♩♬♫♪♭ ├───کبوترا روی زمین جایی ندارن! ♬♫♪اونا فقط تو آسمون، طاقت میارن…کبوترا از حصر دنیا دست کشیدن… ♬♫♪پریدنو عشقو یه جرعه سرکشیدن!تو مردیو ماها اداتو درمیاریم! ♬♫♪خدا خودش میدونه؛ که طاقت نداریم!شهادتت دل یه عالمو سوزونده… ♬♫♪یعنی هنوزم مهدی بی یاور نموندهتو رفتیو من موندمو یه دنیا حسرت! ♬♫♪تو این زمونه ی خراب عصر غیبت… ♬♫♪جوونیتو کردي فدای عشق و مردی
         شماره دلبر که میوفته رو صفحه ، دست و دلم میلرزهمنو میبره به اون روزاهمون روزایی که کنار هم شاد بودیم ؛کل و کل و بحث داشتیما ولی شاد بودیم.      میگما دلبر تو که از سر سرگرمی پیام میدی نمیگی این دخترهدوباره هوایی میشه!؟     از دستم در رفته چن بار شد این پیام دادنااا. فقط هربار دیدم نخونده پاک کردم که مبادا دلم دوباره بره رو ویبره.      راسی دلبر تو اون خیابونه بود دوتایی آروم آروم قدم زدیم تا آخرشیا
شنوندگان محترم همینک شنونده ی آهنگ جذاب و زیبای امیر عظیمی بنام تسخیر از رسانه موزیک پلاس هستیدبی هیچ شک و شبهه ای این یک روز خواهد کشتفکر کنارم بودنت زن های عالم راDear audience, now listen to the new song from: Amir Azimi In the name Taskhir Be in the media musicsplus.irتسخیر کردي روح این تنهای عالم رادیوانه کردي چشم روشن های عالم راپاکت به پاکت در نبودت دود میکردمبی تابی تلخی کشیدن های عالم را دانلود آهنگ امیر عظیمی تسخیر
خدایا شرکت بابت دختری ک سر راهم گذاشتی خداروشکر ک تموم زندگیم شد و رفت مال اون شدم و هیچکس دیگ طرفم نمیاد چون من خانوم شدم اونم خانومه ی عشقه جذاب خانومه خونمون شدم شریک زندگیت شدم و از دختربودن درم اوردی مرسی ابجی مرسی ارامش زندگیم اومدی و تمومه غم و مشکلات رفت اومدیو وگفتی مال خودمی میشی ولی باور نمیکردم تا امشب ک شنیدم و فهنیدم ک ۱سابه خانومت شدم چقد درد کشیدم تا شدم مال تو چ درد مزه داری ولی اخر کتر خودتو کردي شیرینیه زندگی.من دیگ بازم واس
خدایا شرکت بابت دختری ک سر راهم گذاشتی خداروشکر ک تموم زندگیم شد و رفت مال اون شدم و هیچکس دیگ طرفم نمیاد چون من خانوم شدم اونم خانومه ی عشقه جذاب خانومه خونمون شدم شریک زندگیت شدم و از دختربودن درم اوردی مرسی ابجی مرسی ارامش زندگیم اومدی و تمومه غم و مشکلات رفت اومدیو وگفتی مال خودمی میشی ولی باور نمیکردم تا امشب ک شنیدم و فهنیدم ک ۱سابه خانومت شدم چقد درد کشیدم تا شدم مال تو چ درد مزه داری ولی اخر کتر خودتو کردي شیرینیه زندگی.من دیگ بازم واس
خدایا شرکت بابت دختری ک سر راهم گذاشتی خداروشکر ک تموم زندگیم شد و رفت مال اون شدم و هیچکس دیگ طرفم نمیاد چون من خانوم شدم اونم خانومه ی عشقه جذاب خانومه خونمون شدم شریک زندگیت شدم و از دختربودن درم اوردی مرسی ابجی مرسی ارامش زندگیم اومدی و تمومه غم و مشکلات رفت اومدیو وگفتی مال خودمی میشی ولی باور نمیکردم تا امشب ک شنیدم و فهنیدم ک ۱سابه خانومت شدم چقد درد کشیدم تا شدم مال تو چ درد مزه داری ولی اخر کتر خودتو کردي شیرینیه زندگی.من دیگ بازم واس
خدایا شرکت بابت دختری ک سر راهم گذاشتی خداروشکر ک تموم زندگیم شد و رفت مال اون شدم و هیچکس دیگ طرفم نمیاد چون من خانوم شدم اونم خانومه ی عشقه جذاب خانومه خونمون شدم شریک زندگیت شدم و از دختربودن درم اوردی مرسی ابجی مرسی ارامش زندگیم اومدی و تمومه غم و مشکلات رفت اومدیو وگفتی مال خودمی میشی ولی باور نمیکردم تا امشب ک شنیدم و فهنیدم ک ۱سابه خانومت شدم چقد درد کشیدم تا شدم مال تو چ درد مزه داری ولی اخر کتر خودتو کردي شیرینیه زندگی.من دیگ بازم واس
خدایا شرکت بابت دختری ک سر راهم گذاشتی خداروشکر ک تموم زندگیم شد و رفت مال اون شدم و هیچکس دیگ طرفم نمیاد چون من خانوم شدم اونم خانومه ی عشقه جذاب خانومه خونمون شدم شریک زندگیت شدم و از دختربودن درم اوردی مرسی ابجی مرسی ارامش زندگیم اومدی و تمومه غم و مشکلات رفت اومدیو وگفتی مال خودمی میشی ولی باور نمیکردم تا امشب ک شنیدم و فهنیدم ک ۱سابه خانومت شدم چقد درد کشیدم تا شدم مال تو چ درد مزه داری ولی اخر کتر خودتو کردي شیرینیه زندگی.من دیگ بازم واس
خدایا شرکت بابت دختری ک سر راهم گذاشتی خداروشکر ک تموم زندگیم شد و رفت مال اون شدم و هیچکس دیگ طرفم نمیاد چون من خانوم شدم اونم خانومه ی عشقه جذاب خانومه خونمون شدم شریک زندگیت شدم و از دختربودن درم اوردی مرسی ابجی مرسی ارامش زندگیم اومدی و تمومه غم و مشکلات رفت اومدیو وگفتی مال خودمی میشی ولی باور نمیکردم تا امشب ک شنیدم و فهنیدم ک ۱سابه خانومت شدم چقد درد کشیدم تا شدم مال تو چ درد مزه داری ولی اخر کتر خودتو کردي شیرینیه زندگی.من دیگ بازم واس
ساو دست روی دهانش گذاشت و با حیرت به جسم غرق در خون و نالان مایکل نگاه کرد. تویوما با بهت و ناباوری نگاه می کرد. همه جا خورده بودند. درست در ثانیه آخر سر اسلحه چرخیده بود و .ریوما بی مکث برگشت و اسلحه را به سمت کوین نشانه گرفت؛ اما کوین با پوزخندی گفت: فکر می کردم به خاطر حس انسان دوستی هم که شده، دلت برای این دختر می سوزه! +تو چی؟! جونت برات با ارزش نیست؟!صدای قهقهه بلند کوین، فضا را پر کرد: وای باورم نمی شه، چه کسی داره اینا رو می گه!! سپس خطاب ب
دانلود آهنگ جدید علی منتظری به نام رفتیDownload New Music Ali Montazeri – Raftiعلی منتظری رفتیامشب بی تو به ساحل میزنم با اشک حرف خودم را میزنمای کاش این غم پایان بگیرد باران باران باران بگیردای عشق نمیدانی که با قلبم چه ها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیگفتم نرو تنها مرا تنها رها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیبرای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320
دانلود آهنگ جدید علی منتظری به نام رفتیDownload New Music Ali Montazeri – Raftiعلی منتظری رفتیامشب بی تو به ساحل میزنم با اشک حرف خودم را میزنمای کاش این غم پایان بگیرد باران باران باران بگیردای عشق نمیدانی که با قلبم چه ها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیگفتم نرو تنها مرا تنها رها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیبرای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320
دانلود آهنگ جدید علی منتظری به نام رفتیDownload New Music Ali Montazeri – Raftiعلی منتظری رفتیامشب بی تو به ساحل میزنم با اشک حرف خودم را میزنمای کاش این غم پایان بگیرد باران باران باران بگیردای عشق نمیدانی که با قلبم چه ها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیگفتم نرو تنها مرا تنها رها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیبرای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320
دانلود آهنگ جدید علی منتظری به نام رفتیDownload New Music Ali Montazeri – Raftiعلی منتظری رفتیامشب بی تو به ساحل میزنم با اشک حرف خودم را میزنمای کاش این غم پایان بگیرد باران باران باران بگیردای عشق نمیدانی که با قلبم چه ها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیگفتم نرو تنها مرا تنها رها کردي رفتی دمار از روزگار من درآوردیبرای دانلود روی لینک زیر کلیک کنید .دانلود آهنگ با کیفیت 320
بغض و عصبانیت، هردو همزمان به کوین همچون تیری هجوم آوردند و تمامی وقایع را برایش زنده کردند: آره، اگه تو دنیایی باشی که کسی نمی خوادت کسی نیست که حتی یه قطره هم براش مهم باشی، باید خوب بودنو بزاری کنار. به همین خاطر یکی از بزرگ ترین باند های کشورو تشکیل دادم تا اسمم که سر زبون میاد، همه از ترس سرشونو ببرن تو کلاهشون آره من تبدیل شدم به هیولایی که واهمه اش همه رو کشته بود. کافی بود اراده کنم تا زندگی و دنیای آدما رو عوض کنم. قدرت و استقامت برام
قلب لعنتی سلام !لطفا دیگه خفه شو و دیگه تو هیچ کاری دخالت نکن !!اصلا به من چه که تو کی یا چی و دوسداری ؟اگر هم خسته شدی اجباری نیست که کار کنیبه جهنم دیگه کار نکن !!!!خسته شدم ازت میفهمی ؟؟تو به چه درد من میخوری ؟دیگه حالم ازت بهم میخوره ،توی سینه م گندیدی !هه ،بیجاره تو فقط بلدی خون پمپاژ کنی ، برای خودم متاسفم بخاطر داشتن همچین قلبی !!!!!استعفا بده لعنتی . . . 
بزن به سلامتی ارزوهایی که نتونستی لمسشون کنی.بزن به سلامتی شبهایی که تو تنهاییهات گریه کردي ولی نمیدونستی برای چیبزن به سلامتی دوست و ادمهایی که از پشت خنجر زدن.بزن به سلامتی اون دلی که هزار بار شکست ولی هنوز شکستن بلد نیستبه سلامتی اونایی که به جای اینکه به فکر محاسبه گناه و ثواب برا اون دنیا باشن به فکره انسانیت تو این دنیانبزن به سلامتی خودمون ؛که همیشه اونی شدیم که بقیه میخوان !ولی.هیچکس اونی نشد که ما میخوایم!! 
دانلود آهنگ فریدون آسرایی جمعه بی شنبهExclusive Song: Fereydoun Asraei | “Jome Bi Shanbe”متن آهنگ جمعه بی شنبه از فریدون آسرایی???? ????? ????دل من فقط به عشق تو خوشه کی میتونه واسه من مث تو شه ??دوری سخت تو داره منو آسون میکشه …تموم روزا جمعه‌ بی شنبس گریه کار چشمای بی جنبس ??آخ که چه ساده تورو دادم از دست …حالا من هیچی ولی خاطره هامون چی میشه ??فکرشو کردي اگه بباره بارون چی میشه…حالا من هیچی تو که میری برای همیشه ??فکر روزی باش که واسه من دلت تنگ میشه ??خی
?آیت‌ الله مجتهدی(ره): امام باقر (ع) به شخصی فرمودند: «اگر اراده کردي که بفهمی بهشتی و یا جهنمی هستی، به قلبت مراجعه کن، اگر دیدی اهل طاعت را دوست داری، اهل بهشت و اگر اهل گناه را دوست داری، اهل جهنم هستی و انسان در قیامت با کسی که او را دوست دارد، محشور می‌شود»،  در دوره آخرامان قلب مؤمن آب می‌شود؛ زیرا گناه را می‌بیند و استطاعت تغییر وضع را ندارد." ‌‌ ?? @karballa_ir ??
?آیت‌ الله مجتهدی(ره): امام باقر (ع) به شخصی فرمودند: «اگر اراده کردي که بفهمی بهشتی و یا جهنمی هستی، به قلبت مراجعه کن، اگر دیدی اهل طاعت را دوست داری، اهل بهشت و اگر اهل گناه را دوست داری، اهل جهنم هستی و انسان در قیامت با کسی که او را دوست دارد، محشور می‌شود»،  در دوره آخرامان قلب مؤمن آب می‌شود؛ زیرا گناه را می‌بیند و استطاعت تغییر وضع را ندارد." ‌‌ ?? @karballa_ir ??
?آیت‌ الله مجتهدی(ره): امام باقر (ع) به شخصی فرمودند: «اگر اراده کردي که بفهمی بهشتی و یا جهنمی هستی، به قلبت مراجعه کن، اگر دیدی اهل طاعت را دوست داری، اهل بهشت و اگر اهل گناه را دوست داری، اهل جهنم هستی و انسان در قیامت با کسی که او را دوست دارد، محشور می‌شود»،  در دوره آخرامان قلب مؤمن آب می‌شود؛ زیرا گناه را می‌بیند و استطاعت تغییر وضع را ندارد." ‌‌ ?? @karballa_ir ??
سلام دوستان خوبم تصمیم گرفتم کارهای روزانه خودم رو براتون بنویسم دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم امروز صبح که از خواب بیدار شدم یادم افتاد برای وام برم بانک از صبح تو صف بانک وایسا تا کارهات درست بشه حالا جالب اونجاست تا کارم تموم شده سریع برم خونه بابام غذا درست کنم شاید این سوال رو کنید تو که ازدواج کردي چرا باید بری خونه بابات  جوابش اینه که مامانم 3ماه پیش فوت شد و از اونجا که من کوچکترین فرزند و از لحظ مکانی نزدیکترین فرزند هستم پس این م
سلام دوستان خوبم تصمیم گرفتم کارهای روزانه خودم رو براتون بنویسم دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم امروز صبح که از خواب بیدار شدم یادم افتاد برای وام برم بانک از صبح تو صف بانک وایسا تا کارهات درست بشه حالا جالب اونجاست تا کارم تموم شده سریع برم خونه بابام غذا درست کنم شاید این سوال رو کنید تو که ازدواج کردي چرا باید بری خونه بابات  جوابش اینه که مامانم 3ماه پیش فوت شد و از اونجا که من کوچکترین فرزند و از لحظ مکانی نزدیکترین فرزند هستم پس این م
سلام دوستان خوبم تصمیم گرفتم کارهای روزانه خودم رو براتون بنویسم دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم امروز صبح که از خواب بیدار شدم یادم افتاد برای وام برم بانک از صبح تو صف بانک وایسا تا کارهات درست بشه حالا جالب اونجاست تا کارم تموم شده سریع برم خونه بابام غذا درست کنم شاید این سوال رو کنید تو که ازدواج کردي چرا باید بری خونه بابات  جوابش اینه که مامانم 3ماه پیش فوت شد و از اونجا که من کوچکترین فرزند و از لحظ مکانی نزدیکترین فرزند هستم پس این م
سلام دوستان خوبم تصمیم گرفتم کارهای روزانه خودم رو براتون بنویسم دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم امروز صبح که از خواب بیدار شدم یادم افتاد برای وام برم بانک از صبح تو صف بانک وایسا تا کارهات درست بشه حالا جالب اونجاست تا کارم تموم شده سریع برم خونه بابام غذا درست کنم شاید این سوال رو کنید تو که ازدواج کردي چرا باید بری خونه بابات  جوابش اینه که مامانم 3ماه پیش فوت شد و از اونجا که من کوچکترین فرزند و از لحظ مکانی نزدیکترین فرزند هستم پس این م
سلام دوستان خوبم تصمیم گرفتم کارهای روزانه خودم رو براتون بنویسم دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم امروز صبح که از خواب بیدار شدم یادم افتاد برای وام برم بانک از صبح تو صف بانک وایسا تا کارهات درست بشه حالا جالب اونجاست تا کارم تموم شده سریع برم خونه بابام غذا درست کنم شاید این سوال رو کنید تو که ازدواج کردي چرا باید بری خونه بابات  جوابش اینه که مامانم 3ماه پیش فوت شد و از اونجا که من کوچکترین فرزند و از لحظ مکانی نزدیکترین فرزند هستم پس این م
سلام دوستان خوبم تصمیم گرفتم کارهای روزانه خودم رو براتون بنویسم دقیقا نمیدونم از کجا شروع کنم امروز صبح که از خواب بیدار شدم یادم افتاد برای وام برم بانک از صبح تو صف بانک وایسا تا کارهات درست بشه حالا جالب اونجاست تا کارم تموم شده سریع برم خونه بابام غذا درست کنم شاید این سوال رو کنید تو که ازدواج کردي چرا باید بری خونه بابات  جوابش اینه که مامانم 3ماه پیش فوت شد و از اونجا که من کوچکترین فرزند و از لحظ مکانی نزدیکترین فرزند هستم پس این م
هلو گایز مای دارلینگخوش اومدین به وبلاگ منکد نویس هستم و اسمم میس آلیس هستاگه هکری تو وبلاگم اومده این نوشته رو ببینه .اگه اومدی وبم رو هک کردي به پلیس فتا زنگ میزنم.هیچ چیزی کپی نکنی و گرنه لقمه چپت میکنمحالا میریم قانون وبکپی صد درصد ممنوعتهمت در نظر ممنوعدریافت کد ها بدون نظر ممنوعنویسنده میپذیرماگر وارد شدی بدون نظر ممنوعفقط همینا بودنهرکی به این قوانین رعایت نکنه بد میشهامضای وبپست ثابت در حال ویرایش است
 بعضی وقتا اینقد دل ادم گرفته که انگار هر چی غم تو دنیا بوده اومده سراغ تو!شروع میکنی با خودت حرف زدن:چرا اینجوری شد/چرا نشد/چرا.پیش خودت میگی ای کاش همین الان بمیرم.اصلا خدا چرا من رو  اوردی به این دنیا؟میخواستی منو عذاب بدی؟پس چی؟چرا  راحتم نمیکنی؟ چرا اینقد قصه میکاری تو دلم؟یه چند دقیقه ای ساکت میشی و میری تو فکرمیری تو خاطرات گذشتت.میگی:ای کاش الان اونوقت بودای کاش بر میگشتم به اون روزا.ای کاش و ای کاش و هزار تا از این ای کاش ها
×فکر کردي اسلحه پر می دم دستت تا هممون و از دم ببندی به رگبار؟! درضمن، فکر نمی کنم تو همچین مخمصه ای بتونی کاری کنی! شاید حداقل به آرزوم رسیدم و شکست تو رو جلوی چشمام دیدم. حالا دیگ_-کافیه کوین. کوین باناباوری ساو را رها کرد و برگشت. درست می دید. خواهرش میا بود که میان مهلکه آماده بود و سعی در منصرف کردنش داشت. با حرص زبان گشود: خوبه تو هم اینجایی! ببین همینایی که همش ازشون تعریف می کردي چطور مخفیانه دارن زندگیمو به آتیش می کشن. دارن نابودم می ک
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
کنکور سرنوشت ساز ( قسمت دوم ) ماشین رو نگه داشتم . میزوگی : عه چیشه چرا وایسادی ؟من : ناهار نداریم میرم از رستوران غذا بگیرم .از ماشین پیاده شدم ، به فکرم زد اون غذایی که داداش دوست نداره رو بخرم ولی ابتکار رو نکردم چون تو أین دنیا فقط یه داداش دارم دیگه . از رستوران بیرون اومدم اونم با دستای پر از غذا .غذا ها رو گذاشتم صندلی عقب ماشین و بعد سوار شدم . من : بریم .چند ساعت بعدمیزوگی : وای چقدر دلم واسه خونه تنگ شده بود و همینطور آبجی گلم .من : منم دلم
به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمقبلا وقتی اینجا می نوشتم میدونستم میای میخونی اما حالا فکر کنم احتمال نیومدنت بیشتر از اومدنت باشه پس حالا برای خودم می نویسم تا سبک بشم،تا کمی دلتنگیم آروم بگیره.چه روزایی رو پشت سرگذاشتیم،چقدر تلخ بود البته این روزا هم هنوز برای من تلخه حالا میگم چرا!یهو همه چیز نابود شد،یهو دنیای شیرین من تلخ شد.نمیدونی با قبول کردن یه فرصت دوباره چقدر خوشحالم کردي؛ اونقدری که این مدت گریه کردم تووی تمام عمرم گریه
به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمقبلا وقتی اینجا می نوشتم میدونستم میای میخونی اما حالا فکر کنم احتمال نیومدنت بیشتر از اومدنت باشه پس حالا برای خودم می نویسم تا سبک بشم،تا کمی دلتنگیم آروم بگیره.چه روزایی رو پشت سرگذاشتیم،چقدر تلخ بود البته این روزا هم هنوز برای من تلخه حالا میگم چرا!یهو همه چیز نابود شد،یهو دنیای شیرین من تلخ شد.نمیدونی با قبول کردن یه فرصت دوباره چقدر خوشحالم کردي؛ اونقدری که این مدت گریه کردم تووی تمام عمرم گریه
به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمقبلا وقتی اینجا می نوشتم میدونستم میای میخونی اما حالا فکر کنم احتمال نیومدنت بیشتر از اومدنت باشه پس حالا برای خودم می نویسم تا سبک بشم،تا کمی دلتنگیم آروم بگیره.چه روزایی رو پشت سرگذاشتیم،چقدر تلخ بود البته این روزا هم هنوز برای من تلخه حالا میگم چرا!یهو همه چیز نابود شد،یهو دنیای شیرین من تلخ شد.نمیدونی با قبول کردن یه فرصت دوباره چقدر خوشحالم کردي؛ اونقدری که این مدت گریه کردم تووی تمام عمرم گریه
به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمقبلا وقتی اینجا می نوشتم میدونستم میای میخونی اما حالا فکر کنم احتمال نیومدنت بیشتر از اومدنت باشه پس حالا برای خودم می نویسم تا سبک بشم،تا کمی دلتنگیم آروم بگیره.چه روزایی رو پشت سرگذاشتیم،چقدر تلخ بود البته این روزا هم هنوز برای من تلخه حالا میگم چرا!یهو همه چیز نابود شد،یهو دنیای شیرین من تلخ شد.نمیدونی با قبول کردن یه فرصت دوباره چقدر خوشحالم کردي؛ اونقدری که این مدت گریه کردم تووی تمام عمرم گریه
به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمقبلا وقتی اینجا می نوشتم میدونستم میای میخونی اما حالا فکر کنم احتمال نیومدنت بیشتر از اومدنت باشه پس حالا برای خودم می نویسم تا سبک بشم،تا کمی دلتنگیم آروم بگیره.چه روزایی رو پشت سرگذاشتیم،چقدر تلخ بود البته این روزا هم هنوز برای من تلخه حالا میگم چرا!یهو همه چیز نابود شد،یهو دنیای شیرین من تلخ شد.نمیدونی با قبول کردن یه فرصت دوباره چقدر خوشحالم کردي؛ اونقدری که این مدت گریه کردم تووی تمام عمرم گریه
به نام خدایی که بی نهایت به او مدیونمقبلا وقتی اینجا می نوشتم میدونستم میای میخونی اما حالا فکر کنم احتمال نیومدنت بیشتر از اومدنت باشه پس حالا برای خودم می نویسم تا سبک بشم،تا کمی دلتنگیم آروم بگیره.چه روزایی رو پشت سرگذاشتیم،چقدر تلخ بود البته این روزا هم هنوز برای من تلخه حالا میگم چرا!یهو همه چیز نابود شد،یهو دنیای شیرین من تلخ شد.نمیدونی با قبول کردن یه فرصت دوباره چقدر خوشحالم کردي؛ اونقدری که این مدت گریه کردم تووی تمام عمرم گریه
دانلود آهنگ فریدون آسرایی جمعه بی شنبهExclusive Song: Fereydoun Asraei | Jome Bi Shanbe”متن آهنگ جمعه بی شنبه از فریدون آسرایی───┤ ♩♬♫♪♭ ├───دل من فقط به عشق تو خوشه کی میتونه واسه من مث تو شه ♬♫دوری سخت تو داره منو آسون میکشه …تموم روزا جمعه‌ بی شنبس گریه کار چشمای بی جنبس ♬♫آخ که چه ساده تورو دادم از دست …حالا من هیچی ولی خاطره هامون چی میشه ♬♫فکرشو کردي اگه بباره بارون چی میشه…حالا من هیچی تو که میری برای همیشه ♬♫فکر روزی باش که واسه من دلت تنگ
الکسیس چتروم,الکسیس گپ,چت روم الکسیس ,ادرس همیشگی الکسیس چت,ادرس اصلی الکسیس چت,الکسیس چت روم,چت الکسیس ,الکسیس چت,الکسیس چت فارسی,الکسیس چت شلوغ,الکسیس چت اصلی,وبلاگ الکسیس چت,For all those times you stood by meFor all the truth that you made me seeFor all the joy you brought to my lifeFor all the wrong that you made rightFor every dream you made come trueFor all the love I found in youI'll be forever thankful babyبه خاطر همه ی آن وقت ها که کمکم می کرديبه خاطر تمام حقیقت هایی که باعث شدی ببینمبه خاطر تمام خوشی و شادی که به زندگی من آوردیبه خاطر تم
 به زلف عنبر افشان تو مستم به رعد و برقِ چشمان تو مستم به آبرو و به مژگان تو مستم به لعلِ سرخِ خندان تو مستمبه مرواریدِ دندان تو مستم ---------------?----------?به ماه صورتت دیوانه ام منبه پشتِ کوچه ات زولانه ام منبه کویت ره بده بی خانه ام من به شمعِ محفلت پروانه ام من به گلبرگِ گلستان تو مستم ----------------------------به سر بستی رومال سرخ، دستار به تن کردي لباسِ زر زرک دار به پا های سفیدت کردي پیزار به عاشق پیشگان کافر مپندار به آیینِ مسلمان تو مستم------------?------------ت
 به زلف عنبر افشان تو مستم به رعد و برقِ چشمان تو مستم به آبرو و به مژگان تو مستم به لعلِ سرخِ خندان تو مستمبه مرواریدِ دندان تو مستم ---------------?----------?به ماه صورتت دیوانه ام منبه پشتِ کوچه ات زولانه ام منبه کویت ره بده بی خانه ام من به شمعِ محفلت پروانه ام من به گلبرگِ گلستان تو مستم ----------------------------به سر بستی رومال سرخ، دستار به تن کردي لباسِ زر زرک دار به پا های سفیدت کردي پیزار به عاشق پیشگان کافر مپندار به آیینِ مسلمان تو مستم------------?------------ت
 به زلف عنبر افشان تو مستم به رعد و برقِ چشمان تو مستم به آبرو و به مژگان تو مستم به لعلِ سرخِ خندان تو مستمبه مرواریدِ دندان تو مستم ---------------?----------?به ماه صورتت دیوانه ام منبه پشتِ کوچه ات زولانه ام منبه کویت ره بده بی خانه ام من به شمعِ محفلت پروانه ام من به گلبرگِ گلستان تو مستم ----------------------------به سر بستی رومال سرخ، دستار به تن کردي لباسِ زر زرک دار به پا های سفیدت کردي پیزار به عاشق پیشگان کافر مپندار به آیینِ مسلمان تو مستم------------?------------ت
 به زلف عنبر افشان تو مستم به رعد و برقِ چشمان تو مستم به آبرو و به مژگان تو مستم به لعلِ سرخِ خندان تو مستمبه مرواریدِ دندان تو مستم ---------------?----------?به ماه صورتت دیوانه ام منبه پشتِ کوچه ات زولانه ام منبه کویت ره بده بی خانه ام من به شمعِ محفلت پروانه ام من به گلبرگِ گلستان تو مستم ----------------------------به سر بستی رومال سرخ، دستار به تن کردي لباسِ زر زرک دار به پا های سفیدت کردي پیزار به عاشق پیشگان کافر مپندار به آیینِ مسلمان تو مستم------------?------------ت
 به زلف عنبر افشان تو مستم به رعد و برقِ چشمان تو مستم به آبرو و به مژگان تو مستم به لعلِ سرخِ خندان تو مستمبه مرواریدِ دندان تو مستم ---------------?----------?به ماه صورتت دیوانه ام منبه پشتِ کوچه ات زولانه ام منبه کویت ره بده بی خانه ام من به شمعِ محفلت پروانه ام من به گلبرگِ گلستان تو مستم ----------------------------به سر بستی رومال سرخ، دستار به تن کردي لباسِ زر زرک دار به پا های سفیدت کردي پیزار به عاشق پیشگان کافر مپندار به آیینِ مسلمان تو مستم------------?------------ت
 به زلف عنبر افشان تو مستم به رعد و برقِ چشمان تو مستم به آبرو و به مژگان تو مستم به لعلِ سرخِ خندان تو مستمبه مرواریدِ دندان تو مستم ---------------?----------?به ماه صورتت دیوانه ام منبه پشتِ کوچه ات زولانه ام منبه کویت ره بده بی خانه ام من به شمعِ محفلت پروانه ام من به گلبرگِ گلستان تو مستم ----------------------------به سر بستی رومال سرخ، دستار به تن کردي لباسِ زر زرک دار به پا های سفیدت کردي پیزار به عاشق پیشگان کافر مپندار به آیینِ مسلمان تو مستم------------?------------ت
 شایعهبخدا خودم زیر 1 دقیقه جواب گرفتم همین الآن! نخونده یه آرزو بکن. ?.?.قُل.هُوَ.اللَّهُ.أَحَدٌ.?.اللَّهُ.الصَّمَدُ.?.لَمْ.یَلِدْ.وَلَمْ.یُولَدْ.?.وَلَمْ.یَكُن.لَّهُ.كُفُوًا.أَحَد.?.tt. اینو بخون وبفرست اگر نفرستیش به قران پشت کردي تنزیلَ العزیزِ الرّحیم لتُنذرَ قوماً مااُنذرَ آباؤهم فَهُم غافلون به9نفربجزمن بفرست ببین تا60دقیقه دیگه خدأبرات چه میکنه واقعیتقرائت قرآن و مخصوصاً سوره توحید خیلی خوب و پرفضیلت است اما بارها گفته‌ایم ک
دیگر این ابر بهاری جان باریدن ندارداین گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارداین همه دیوانگی را با که گویم با که گویمآبروی رفته ام را در کجا باید بجویمپیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامیدر درونم مینشیند شوکران تلخ کامینام تو چون قصه هر شب مینشیندبر لب من . غصه ات پایان ندارد در هزار و یک شب منروی بالینم به گریه نیمه شب سر میگذارم من  از تو این  دیوانگی را هدیه دارم هدیه دارم منای نهال سبز تازه فصل بی بارم تو کردي تو  بی نصیب و بی قرار و زار
دیگر این ابر بهاری جان باریدن ندارداین گل خشکیده دیگر ارزش چیدن ندارداین همه دیوانگی را با که گویم با که گویمآبروی رفته ام را در کجا باید بجویمپیش چشمم چون به نرمی میخرامی میخرامیدر درونم مینشیند شوکران تلخ کامینام تو چون قصه هر شب مینشیندبر لب من . غصه ات پایان ندارد در هزار و یک شب منروی بالینم به گریه نیمه شب سر میگذارم من  از تو این  دیوانگی را هدیه دارم هدیه دارم منای نهال سبز تازه فصل بی بارم تو کردي تو  بی نصیب و بی قرار و زار
 این ضرب المثل در مواردی بکار می‌رود که شخص فکر می‌کند تواناتر از دیگران است. داستان ضرب المثل: در زمان های قدیم که خانه‌ها حمام نداشتند، هر محله یک حمام عمومی داشت که تمام مردم شهر از آن حمام عمومی استفاده می‌کردند. این حمام‌ها سقف‌های بلند و گنبدی داشتند و حوضچه‌ای در وسط حمام که وقتی آب گرم در آن می‌ریختند، حمام بخار می‌کرد و صدا خیلی خوب در حمام می‌پیچید. یک روز صبح زود یک مرد به حمام عمومی رفت و دید کسی در
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
روزی سوداگری بغدادی از بهلول سوال نمود: ای بهلول عاقل! من چه بخرم تا منافع زیاد ببرم؟ بهلول جواب داد: آهن و پنبه. آن مرد رفت و مقداری آهن و پنبه خرید و انبار نمود. اتفاقاً پس از چند ماهی فروخت و سود فراوان برد. باز روزی به بهلول برخورد. گفت: ای بهلول دیوانه! من چه بخرم تا منافع ببرم؟ بهلول جواب داد: پیاز بخر و هندوانه. سوداگر این دفعه رفت و سرمایه خود را تمام پیاز خرید و هندوانه، انبار نمود و پس از مدت کمی تمام پیاز و هندوانه‌های او پوسید و از بین
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

قیمت زنده سکه فروشگاه تخفينو sanaati تهران سرور مرکز مشاوره تحصيلي آسا شرکت استيل فناوران زاگرس صدا بلاگ saman هوش مصنوعی ترازنت